CHINO
1. Wènhòu hé jièshào
2. Jiātíng
3. Miáoshù rén
4. Gǎnqíng
5. Shùzì hé shíjiān
6. Dòngzuò
7. Rì hé yuè
8. Tiānqì
9. Wèishéme ne?
10. Fángzi
11. Línlǐ
12. Lùxiàn
13. Shípǐn
14. Fúzhuāng
15. Réntǐ jiànkāng
16. Yīgè yīshēng fǎngwèn
17. Gōngzuò
18. Zhǎo gōngzuò
19. Péngyǒu zhī jiān de fēi zhèngshì duìhuà
20. Zài gōngzuò zhōng de fēi zhèngshì jiāotán

No hay comentarios:

Publicar un comentario